Tolerantie en vergeving

Over tolerantie en vergeving is al veel geschreven en gesproken, maar waar hebben we het eigenlijk over, wat kunnen we er in de praktijk mee? In de huidige tijd, waarin spanningen wereldwijd oplopen op allerlei niveaus van de samenleving en angst onder mensen toeneemt, vragen we ons steeds meer af hoe het verder moet. Hoe los je al die problemen op? Regeringen weten steeds minder oplossingen te bedenken voor het geweld en de agressie in hun vele uitingsvormen. Het zo hard mogelijk terugslaan is een optie, evenals het onderdrukken van uitbarstingen van geweld. Het enige gevolg tot nu toe is nog meer geweld. Over en weer worden de krachten gemeten en worden haat- en wraakgevoelens geboren en bestaande gevoelens verdiept. Zo bouwen we aan een negatieve spiraal van angst en verderf en is dit kennelijk niet het antwoord op het probleem.

Als oorzaak van veel agressie kan machteloosheid aangevoerd worden. We staan steeds meer machteloos ten opzichte van het overbruggen van verschillen en geschillen. Machtsstructuren schrijven overheersing van de ander voor. Een ieder wil de macht, wil niet onderdoen voor de ander uit angst voor verlies van de controle. In feite is dit een spel van illusie door de mens zelf in het leven geroepen. In werkelijkheid, volgens het Scheppingsplan, heeft niemand recht op de macht over een ander. Ieder mens is vrij en heeft een eigen verantwoordelijkheid goed met die vrijheid om te gaan.
Vrijheid staat hier in de Westerse wereld vrij hoog in ons vaandel, maar hoe manifesteert dat zich in de praktijk? En wat te denken van de vele landen waar onderdrukking mensen belemmert in de meest elementaire bewegingsvrijheid. Macht en corruptie beheersen er de maatschappelijke structuren en zorgen voor het ontstaan van angst en geweld. Door de eeuwen heen heeft angst en geweld zijn tol opgeëist en was vrijheid slechts voor een beperkt aantal mensen weggelegd. Alle tegenstellingen riepen naast gevoelens van angst en agressie ook haat en wraakgevoelens op. Oog om oog, tand om tand werd door velen als een rechtvaardig optreden gezien. De mens was behoorlijk van zichzelf en zijn oorsprong als Goddelijk wezen afgesneden geraakt en leefde er onbewust op los. Vrijheid van handelen werd geregeld en bepaald door eigen gemaakte wetgeving met aan de tijdsgeest gebonden regels los van God en gebod.

Tweeduizend jaar geleden werd door Jezus het Christusbewustzijn op aarde weer onder onze aandacht gebracht om de gehele mensheid weer enige richting en zingeving in hun leven terug te geven. Het Christusbewustzijn behelst het ons weer bewustworden van wie of wat we in werkelijkheid zijn namelijk een Goddelijk wezen bestaand en voortgekomen uit de Bron van liefde en licht. De Christus staat voor die liefde en dat licht. Als we de Christus weer in ons leven toelaten dan opent zich de weg terug naar onze zielekern en kunnen we weer ons ware zelf worden. In de vorm van een religie leerde het Christusbeginsel de mens anders met elkaar om te gaan en verschafte de tien geboden een richtlijn in het leven. Helaas wilde ook de kerk macht verwerven en werden kerkelijke wetten dogma’s, waardoor nieuwe angst en verderf in plaats van vrijheid en gelijkheid werden gezaaid.

Nu, in deze tijd, worden we opnieuw geconfronteerd met tegenstellingen tussen vrijheid en onderdrukking in religies en regeringsvormen van landen en continenten. Hierdoor moeten wij ons opnieuw bezinnen op de gevolgen die dit oplevert voor onze samenleving en opnieuw de voorwaarden voor een klimaat van vrijheid voor iedereen gaan onderzoeken en vaststellen. Je zou kunnen stellen, dat om goed met die vrijheid om te gaan enige basisregels nodig zij die niet slechts van buitenaf opgelegd dienen te worden, maar die vanuit een innerlijk weten als vanzelf in praktijk gebracht moeten gaan worden. Die basisregels zijn dan gebaseerd op liefde en respect, liefde en respect voor jezelf en je medemens. Je zou het de normen en waarden kunnen noemen die universeel zijn en voor alle tijden gelden, dus ook voor deze tijd. Uit deze nieuwe houding vloeit als vanzelf een andere omgangsvorm voort gestoeld op respect en liefde voor elkaar. Een omgangsvorm ook van tolerantie voor je medemens en groepen andersdenkenden.
Gebrek aan vrijheid en tolerantie leidt tot haat- en wraakgevoelens. Terugslaan helpt blijkbaar niet, wellicht wel het kweken van begrip voor elkaars problemen, het opheffen van onderdrukking en machtsspelletjes, gelijke behandeling en tolerantie. Daar is maar één wapen voor nodig, namelijk liefde. Liefde is de sterkste kracht die er bestaat en de enige kracht die angst, wraak en haat kan helpen oplossen. Liefde komt immers voort uit de Goddelijke Bron die staat voor het licht waaruit alles is voortgekomen Het is deze lichtkracht van liefde, die de tegenpool vormt van de donkere kracht van angst en haat. Licht maakt donker zichtbaar en lost deze op. Liefde is de grootste tegenkracht voor alle negatief werkende krachten op onze aardbol. Die liefde stelt ons vervolgens in staat tot vergeving te komen als zij ons hart heeft bereikt. Daarmee kunnen we de cirkel van geweld in een steeds onleefbaar wordende wereld doorbreken. Vergeving in liefde vanuit het hart en tolerantie zijn de sleutelwoorden.

Het lijkt moeilijk, soms zelfs onmogelijk tot vergeving te komen, maar met het inzicht dat liefde de enige weg is, kunnen we massaal onze toevlucht tot die liefde als wapen gaan nemen. Daarmee nemen we onze eigen verantwoordelijkheid voor een leefbare samenleving weer ter hand. Dit kan geen regering en geen leger voor elkaar krijgen. De mensheid zal de oplossing van dit probleem door verandering van binnenuit moeten gaan bewerkstelligen. Er kan echter pas sprake van daadwerkelijk vergeven zijn als de pijn in jezelf geheeld is. Pijn is namelijk de onderliggende oorzaak van haat- en wraakgevoelens. Door met veel liefde de eigen pijn te helen ontstaat er ruimte om met een liefdevol hart tot vergeving te kunnen gaan komen. In dit proces is liefde als helende kracht van eminent belang. Op die manier zal voor veel mensen en bevolkingsgroepen tolerantie en vergeving steeds meer mogelijk zijn en het uitzicht op een veilige, plezierige en liefdevolle samenleving een feit worden.

Ieder mens bezit in zijn wezenskern deze liefde. Of die mens nu man is of vrouw, blank is of zwart, heiden, christen of moslim is, geslacht, kleur of religie hebben hier niets mee te maken. Elke religie dient in wezen dezelfde God, alleen de interpretatie van elk geloof is anders. De huidige problematiek tussen moslims, joden en christenen is veelal een kwestie van macht geworden. Die macht wordt vooral opgeëist door de extreem orthodoxe takken van de verschillende religies, waarbij geweld niet geschuwd wordt om de ander te overheersen. Daarin schuilt het echte gevaar, niet in de gewone gelovigen. Vrijheid van godsdienst betekent ook elkaar vrijlaten en tolereren in de beleving ervan. Onderdrukking en geweld staan haaks op een God van liefde.
Door bewustwording en de bereidheid ermee aan de slag te gaan, kan weer contact met deze oerbron van liefde in onszelf gemaakt worden. Verbeter de wereld en begin bij jezelf, vandaag nog! Het is voor iedereen weggelegd deze weg van bewustwording te gaan. Sterker nog, in dit nieuwe Aquariustijdperk, in deze Nieuwe Tijd, is het zelfs de bedoeling dat de mensheid tot een nieuw besef van zichzelf en het leven zal gaan komen.

Als boodschapper van de Nieuwe Tijd breng ik dit alles graag onder je aandacht, zodat het voor ieder die daar voor kiest mogelijk is tot zelfontplooiing te komen. Ik nodig iedereen uit mee te bouwen aan de nieuwe pijlers van tolerantie en vergeving, gebaseerd op liefde en respect voor elkaar, die onze wereld in de Nieuwe Tijd moeten gaan ondersteunen op onze weg naar een planeet aarde waar het goed toeven is.

Ik wens een ieder veel liefde en wijsheid toe.

Angel.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.