Een nieuwe kijk op religie, mystiek en liefde

Gepubliceerd in Religie & Mystiek, oktober 2003

Op grond van de hedendaagse veranderingen op aarde zien we steeds meer een nieuwe samenhang tussen religie, mystiek en liefde tot uitdrukking komen in een andere visie op het leven zelf. In de oudheid bestond er geen scheiding. De mens was één met Al Wat Is en erkende daarmee zijn Goddelijke status. Religie, mystiek en liefde stonden niet buiten het persoonlijk leven, maar waren het leven. Langzaam maar zeker is deze kennis verloren gegaan in het bewustzijn van de mens en werd God steeds meer buiten de mens geplaatst. Allerlei ontstane vormen van religie stonden een nieuwe authentieke éénwording daarmee in de weg. De mens leefde nog onbewust van zijn ware aard en de oorspronkelijke kennis en werd vaak in zijn doen en laten gedreven door angst die mede door de kerkelijke wetgeving werd veroorzaakt. Het Godsbeeld werd vertroebeld. God werd de rechter, God strafte en verdoemde. Vele mensen hebben daar in het verleden onder geleden en ook hedentendage gaan mensen onder een angst voor God gebukt. Een slechte zaak als je beseft dat deze dwaling veroorzaakt wordt door kerkelijke wetten die niets met de werkelijkheid te maken hebben.

Om verandering te brengen in het Godsbeeld is 2000 jaar geleden het Christusbewustzijn door Jezus weer op aarde onder de aandacht gebracht. Het Christusbewustzijn vertegenwoordigt het eenheidsbewustzijn, waarin de mens herinnerd wordt aan zijn Goddelijke kern en zijn eenheid met Al Wat Is, met God. De Christus vertegenwoordigt tevens het licht en de liefde, de weg die je als mens weer in verbinding brengt met de Bron, waaruit je bent voortgekomen en weer naar zult terugkeren.

Nu, in deze Nieuwe Tijd, dit millennium komt deze energie van het Christusbewustzijn opnieuw naar de aarde. Ditmaal in een vorm aangepast aan deze tijd. De mens is nu zover in bewustzijn gegroeid dat de tijd rijp is ons opnieuw onze staat van zijn, onze kern te gaan herinneren en te willen gaan streven naar die eenwording.
Het besef dat God liefde is, dat God niet straft of verdoemt, maar slechts de bezielende alles omvattende kracht is, die ons in staat stelt ons leven te creëren en volmaakt te leven.
De kerkelijke dwalingen van angst kunnen afgeschud worden en de liefde kan ons daarbij helpen. Liefde als helende kracht kan op velerlei gebied zijn dienst bewijzen.
Liefde is de grootste helende kracht die elk mens tot zijn beschikking heeft als hij het maar wil zien en aanvaarden. Liefde is de oplossing voor alle problemen en leidt uiteindelijk tot het ware geluk in de eenwording. Dat geluk ervaar je al in de eenwording tussen man en vrouw. Dat gevoel van extase is nog slechts een flauwe afspiegeling van de grootsheid van gevoel bij de totale eenwording met God, met Al Wat Is.

De bewustwordingsprocessen op dit gebied breiden zich in deze Nieuwe Tijd steeds meer uit. Er is zoveel informatie voorhanden, dat ieder die dat wil, die daar voor openstaat, op weg kan gaan en zijn spirituele ontwikkeling kan gaan beginnen. Het wordt de hoogste tijd, we zijn als mensheid teveel afgedwaald geraakt van de Waarheid. Nu is het keerpunt aangebroken en zal met het toenemen van het Christusbewustzijn de veranderingen in de wereld gaan plaatsvinden. Veranderingen die zullen leiden naar een leefbaardere wereld in een hogere dimensie met liefde en licht als leidraad. Laten we daarom massaal ontwaken en onszelf bewustworden van wat er gaande is en de keuze maken zelf het Christusbewustzijn weer in onszelf tot leven te laten komen. Het zal je leven zeker veranderen, omdat deze Nieuwe Tijdsgedachten op veel levensgebieden hun toepassing hebben en zullen leiden naar meer gezondheid, geluk en zingeving in ieders leven.

Een buitengewoon boeiende tijd staat ons te wachten, waarin de mens vele nieuwe vermogens bij zichzelf kan gaan ontdekken. Denk hierbij aan de ontwikkeling van de intuïtie en het zelfgenezend vermogen die in elk mens verborgen liggen. Ziekzijn krijgt een nieuwe dimensie, waarbij je zelf een grote rol in het helingsproces kunt gaan spelen. De reis naar zelfontdekking en ontplooiing kan zijn aanvang nemen.
De hernieuwde integratie van religie, mystiek en liefde als onlosmakelijk deel van het leven zal uiteindelijk weer een feit zijn. De cirkel van het leven heeft zich dan weer gesloten in eenheid met jezelf en Al Wat Is.

Angel

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.