De Nieuwe Tijd als Spiegelbeeld van een Nieuwe Werkelijkheid

Gepubliceerd in Spiegelbeeld, juni 2004

In de oudheid bestond er geen tijd, echter heden ten dage is alles aan tijd verbonden geraakt. Ons bewustzijn is erdoor geprogrammeerd geworden en zorgt ervoor dat we in tijd zijn gaan denken. We zijn vergeten dat tijd eigenlijk niet bestaat, maar er alleen een NU is. Tijd is eigenlijk een uitgerekt NU, een relatief begrip.
Hier op aarde spelen we het spel van de polariteit. Een spel waarin wij als spelers velerlei soorten ervaringen op kunnen doen gerelateerd aan de dualistische vorm en tijd. Na levens in die polariteit geleefd te hebben, vaak zonder onszelf hiervan bewust te zijn, breekt er nu een tijd aan waarin onze ervaringen meer bewust beleefd dienen te gaan worden.
Door bewustwordingsprocessen zal ons bewustzijn zich gaan uitbreiden, zodat we alles vanuit een hoger perspectief en over een langere tijdspanne kunnen gaan zien.

De evolutie van de mens is gekoppeld aan de evolutie van het heelal. Alles hangt met elkaar samen en werkt op elkaar in. Het vormt één groot geheel in zijn grote diversiteit en zijn vele niveaus van bestaan. De aarde begint nu aan een keerpunt in zijn bestaan, zij zal namelijk een grote verregaande transformatie ondergaan en daarmede het leefklimaat beïnvloeden en op een hoger dimensionaal trillingsniveau brengen. Deze omwenteling zal niet zonder slag of stoot kunnen gebeuren en zal een vernietigende kracht op de oude structuren hebben om vanuit de puinhopen de nieuwe wereldorde als een feniks te laten herrijzen.

Allemaal mooi gezegd, maar wat betekent dit voor ons als mens in de praktijk? Onze werkelijkheidsbeleving zal gaan veranderen. We gaan ons realiseren dat er meer werkelijkheden zijn om te ervaren en zullen onszelf door middel van ons bewustzijn hierin verder kunnen gaan ontwikkelen. Ons onderbewuste gaat een steeds grotere rol spelen, doordat het door een groeiend bewustzijn naar de oppervlakte mag komen. Onze schaduwkanten worden zichtbaar en kunnen verwerkt en getransformeerd worden naar het licht. Bewustwording, daar gaat het allemaal om. Leven is eigenlijk bewustzijn.
Alleen bewustwording kan de illusie van de polariteit doorbreken en overstijgen. Dat is de weg van het aardespel. Een spel? Ja, een groot spel, uitgedacht door hoog ontwikkelde meesters uit de Goddelijke wereld met als doel de ziel in de gelegenheid te stellen al deze ervaringen in een speciaal (grofstoffelijk) lichaam te kunnen opdoen.
Door de onbewuste staat van zijn van de meeste mensen zijn de spelregels om het spel optimaal te kunnen spelen in de vergetelheid geraakt. Nu worden ze weer onder de aandacht gebracht en worden we wakker geschud om ons deze nieuwe werkelijkheid van ons bestaan te gaan realiseren. De spelregels zijn gekoppeld aan de geestelijke wetten. Houden we ons aan die wetten dan zal ons leven een stuk gemakkelijker gaan verlopen. Het zijn de wetten die onveranderlijk van kracht zijn op ons leven, zoals de wet van oorzaak en gevolg en de wet der resonantie.

We kunnen ons nu bewust gaan worden van wie we in werkelijkheid zijn, namelijk een ziel in incarnatie, die zijn Goddelijke kern hier op aarde mag leren terugvinden en tot uitdrukking brengen. We mogen in de spiegel van onze ziel blikken en een beeld opvangen van de schoonheid die we vertegenwoordigen in onze kern. Deze schoonheid is licht en liefde en vormt tevens onze scheppende kracht. Dit bewustzijn is het Christusbeginsel dat 2000 jaar geleden door Jezus al onder de aandacht werd gebracht. Door dit licht en deze liefde weer in onszelf toe te laten, komt ons ware Zelf weer tevoorschijn. Een prachtig proces om in te gaan en de enige weg naar verlichting en meesterschap. Steeds meer zul je de eenheid in jezelf met Al Wat Is kunnen gaan ervaren en daarmee een nieuwe werkelijkheid kunnen binnengaan. De helende werking van liefde zal ons daarbij behulpzaam zijn. Vanuit de polariteit van licht en donker zal er heelheid en compassie ontstaan en wordt deze Nieuwe Tijd een spiegelbeeld voor ons van deze nieuwe werkelijkheidsbeleving.

Vanuit de bovenwereld vindt de nodige ondersteuning plaats en worden zowel van de lichte als de duistere zijde krachten naar de aarde gezonden. Zij beïnvloeden ons bewustzijn en collectief bewustzijn. Het is een strijd tussen wat wij het goede en het kwade noemen. Dit is noodzakelijk om uiteindelijk een nieuw evenwicht op aarde te kunnen bewerkstelligen. Op allerlei terreinen vinden al verschuivingen plaats in ons maatschappelijk bestel. De afbraak van oude structuren is in volle gang en zal zich verder voortzetten.

Speciale kosmische energiestralen bereiken ons als mens om onze bewustwordingsprocessen op gang te brengen. Deze stuwende krachten activeren ons innerlijk, ons onderbewuste, zodat het verborgene zichtbaar kan worden gemaakt en wij ermee aan de slag kunnen gaan om zaken op te gaan lossen voor onszelf. Veel lichamelijke klachten als hoofdpijn, misselijkheid en vermoeidheid zijn hierop terug te voeren.

Wereldwijd zijn zogenaamde lichtwerkers uitgezet om de mensheid mee op weg te helpen. Deze vaak hoog ontwikkelde zielen zijn speciaal voor deze taak in deze tijd geïncarneerd en weten van binnenuit wat hun levensdoel is. Wereldwijd vind er vorming van netwerken van lichtwerkers plaats, zodat de krachten gebundeld kunnen worden. Misschien ben jij ook een lichtwerker en ontwaak je bij het lezen van dit stuk. Word je dan bewust en sluit je aan.

Er vindt een versnelling in de tijd plaats. Dat maakt dat de ontwikkelingen op aarde zich in een razend tempo in een kort tijdsbestek zullen gaan afspelen. Evolutionair gezien een bijzonder gebeuren, dat in de kosmos planetair ook veel aandacht oplevert.
Vanuit de aarde bezien worden op het niveau van de 1e en 2e boventoon de ruimte reeds bevolkt door ruimteschepen die van heinde en verre zijn gekomen om de gebeurtenissen op aarde te ondersteunen en mee te beleven. Onze aardetransformatie staat immers niet op zichzelf, maar hangt nauw samen met de ontwikkelingen in de melkwegstelsels van de gehele kosmos. Er hangt veel van ons af en een goede afloop is dus van belang. Daarom worden we met daarvoor bestemde energieën, die door deze kosmische broeders naar ons uitgezonden worden, ondersteund en verder geholpen. Het is voor de meeste mensen nog een onbekend fenomeen, omdat deze ruimtewerkers voor slechts weinige zichtbaar zijn. De kennis van hun bestaan en betrokkenheid bij onze planeet schept voor velen een nieuwe werkelijkheid. Het is niet langer sciencefiction, maar realiteit.

Het begrip tijd, zoals we dat tot heden kenden zal uiteindelijk zichzelf gaan overstijgen en overbodig gaan worden in een nieuwe wereld die ons te wachten staat. Je zult echter alleen door de ogen van bewustwording deze nieuwe werkelijkheid kunnen aanschouwen en ervaren. Met ons gevoel als leidraad zullen we samen de scheppende kracht zijn die dit nieuwe wereldbeeld tot stand gaan brengen. Dan zal de Nieuwe Tijd geen spiegelbeeld meer zijn, maar één zijn met onze nieuwe werkelijkheid. We zullen steeds meer gaan beseffen dat er nog onnoemelijk veel andere werkelijkheden zijn om te gaan ontdekken. Het heelal is er vol van. De ontdekkingstocht kan beginnen. Met de veranderingen op aarde is hiertoe een eerste belangrijke stap gezet.

Angel.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.