Onze groei van aarde-mens naar kosmisch-mens in deze Nieuwe Tijd

Gepubliceerd in Lotus februari 2004.

merkabaEr is een tijdperk van grote veranderingen aangebroken in het bestaan van de mensheid. Niet alleen zullen oude structuren op de schop gaan, maar de hele planeet aarde zal een gigantische transformatie naar een hogere bewustzijnsvorm gaan doormaken. We gaan van de 3e naar de 5e dimensie werkelijkheid. Dit betekent voor de mensheid een totaal nieuwe manier van in het leven staan.

Tot nu toe heeft de mens in zijn bewustzijn verschillende stadia van ontwikkeling doorgemaakt. Allereerst was er de overlevingscyclus, waarin het leven van de mens in het teken van overleven stond. Vervolgens ontwikkelde de mens zich gedurende een nieuwe fase naar individualiteit en rationaliteit. Die ontwikkeling had te maken met het leren kennen en ervaren van ons lagere Zelf, ons ego en onze instincten. De wereld werd in deze periode steeds meer geregeerd door het spel van macht dat vanuit deze ontwikkelingsfase sterk naar voren kwam. Vele ervaringen heeft de mens hierbij op kunnen doen geholpen door het polariteitbeginsel van het aardespel. De tegenstelling van goed en kwaad kreeg vorm in talloze creaties die door de naar buiten gerichte mens werden voortgebracht. In ons leven zochten we het geluk meestentijds buiten onszelf en hadden kerk en religie een grote invloed op onze Godsbeleving in ons dagelijks bestaan.
Het leven in deze zogenoemde 3e dimensie was gerelateerd aan een belangrijke kosmische wet van oorzaak en gevolg. Deze wet zorgde voor de opbouw van veel karma, dat alleen opgelost kon worden door lijden. Er is door de mens dan ook veel geleden in het afgelopen Vissentijdperk en de nog onbewuste mens ervoer de aarde daardoor vaak als een tranendal. Begrijpelijk, omdat we met ons beperkte bewustzijn geen weet hadden van de spelregels van het leven en van wat het leven nu werkelijk inhield. Vragen over het doel van het leven werden nauwelijks beantwoord. We leefden afgesneden van onze Ware Zelf en zo kwam er steeds meer duisternis op aarde. Die duisternis was anderzijds nodig als ervaring om ons er uiteindelijk toe te gaan bewegen als mens volmondig voor het licht te gaan kiezen en antwoord te krijgen op al onze levensvragen.

Onze zoektocht naar de ware zin van het leven komt, nu in deze Nieuwe Tijd, in een stroomversnelling. Met de afsluiting van het Vissentijdperk is er ook een eind gekomen aan de ontwikkelingscyclus van het lagere Zelf van de mens en zijn onbewuste staat van zijn. De sluier van vergetelheid die ons bewustzijn afschermde, zal zich in dit Watermantijdperk bij toenemende bewustwording gaan oplossen.
Er vindt een verschuiving plaats van uiterlijk naar innerlijk leven, waarbij de geestelijke ontwikkeling centraal zal staan. We gaan weer ontdekken wie we in werkelijkheid zijn, namelijk een Godmens met een groot scheppend vermogen. Na onze afsplitsing van de Godsbron hebben we als ziel een lange weg door het duister afgelegd om uiteindelijk weer terug te keren naar het licht.

De opdracht voor het komende tijdperk luidt nu de vergeestelijking van de materie tot stand te gaan brengen. Het accent zal bij de mens verlegd gaan worden van leven vanuit ons lagere Zelf naar leven vanuit onze scheppende Hogere Zelf. Daartoe wordt het spel van de aarde aangepast in haar vorm. De wet van oorzaak en gevolg zal langzaam maar zeker verdwijnen en plaats gaan maken voor het nieuwe thema van Eenheid en Liefde. Dit betekent tevens dat het dualisme zal gaan verdwijnen om plaats te gaan maken voor die belevingsvorm van Eenheid en Liefde.

Liefde zal een centrale plek in ons leven gaan innemen als helende, voedende en scheppende kracht. Ons bewustzijn zal zich verder gaan uitbreiden, waardoor we in staat zullen zijn contacten in meerdere dimensies te onderhouden. Onze kennis van het leven zal toenemen en ons scheppend vermogen als Goddelijk wezen zal ons ongekende mogelijkheden tot creëren gaan bieden.
Onze intuïtieve vermogens zullen zich uit gaan breiden en op het gebied van communicatie zal telepathie zijn intrede doen. We gaan hoofdzakelijk leven vanuit ons gevoel en ons hart. Ons tot nu toe opgebouwde karma zullen we versneld op kunnen gaan lossen. Dit proces hoeft niet langer meer door middel van lijden plaats te vinden, maar daarvoor in de plaats wordt ons de weg van bewustwording en transformatie in liefde aangeboden. De oude aarde mens zal met het oplossen van zijn karma zich steeds meer bewust kunnen gaan worden van zijn ware aard en zijn herinnering aan zijn Goddelijke status zal gaan toenemen. Vanuit zijn Hogere Zelf zal het voor de mens mogelijk worden die nieuwe werkelijkheid hier op aarde middels de nieuwe wet van Eenheid en Liefde te gaan scheppen.
Om dit allemaal mogelijk te maken vinden op energetisch niveau allerlei aanpassingen plaats, zodat de mens de hogere trillingsenergie van de 5e dimensie aan zal kunnen. Onze DNA structuur zal worden uitgebreid van 46 naar 48 chromosomen en ons bewustzijn zal van een 7-tallig naar een 13-tallig stelsel worden omgevormd. Dit laatste houdt verband met de uitbreiding van het aantal chakra�s.

Vanuit de bovenwereld vinden verschillende energetische initiaties plaats in de blauwdruk van de aarde en van de mens zelf. Veel van deze voornamelijk ongeziene gebeurtenissen hebben de afgelopen jaren reeds plaatsgevonden, waarbij ook de materie in zijn geheel in trillingswaarde wordt aangepast. Alles wordt lichter, minder verdicht gemaakt om mee te kunnen gaan in de verhoging van de energiefrequentie van de aarde. Aanpassing vindt ook plaats aan alle elektrische apparatuur en elektrische centrales. De grote stroomstoringen die zich al een aantal malen in de wereld hebben voorgedaan zijn hier een direct gevolg van. De oude aarde mens is drastisch aan het veranderen om door te groeien naar de nieuwe kosmische wereldburger. Bewustwording is het motto om goed mee te kunnen groeien in deze evolutiesprong. Het is een ongekend boeiende tijd, die nog niet eerder in de geschiedenis van de aarde op deze wijze is voorgekomen.

De mens is, evolutionair gezien, op zijn terugweg om naar zijn werkelijke opdracht als Goddelijk wezen de stof te gaan vergeestelijken en zijn eigen hemel op aarde te gaan creëren. De macht over ons leven komt terug bij onszelf. We krijgen in toenemende mate de schepping van onze werkelijkheid in eigen hand. De invloed van de bovenwereld zal sterk verminderd gaan worden en onze eigen verantwoordelijkheid zal toenemen. De Hiërarchie van Meesters zal ons op deze weg begeleiden, tezamen met talloze lichtwerkers die hier op aarde werkzaam zijn, om de medemens de weg naar bewustwording te wijzen. Alle informatie is voorhanden en de uitdaging wacht voor ieder mens om zijn oude aarde mensvorm te gaan verlaten en de nieuwe kosmische mens te gaan worden.

Angel

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.