Nieuwe geboorte

Dit artikel is gepubliceerd in het julinummer van Spiegelbeeld en is helaas weer actueel geworden na de verschrikkelijke terreuraanslag in de Russische school van afgelopen week.

Terreuraanslagen, maar wat is er werkelijk aan de hand?

Onlangs werd de wereld opgeschrikt door een heftige terreuraanslag in Madrid op 11 maart. We reageerden geschokt en een nieuwe golf van angst voor deze terreuraanslagen overspoelde Europa. Hoe kon dit gebeuren en waar zijn we als mensheid aan toe in deze tijd?

Er is op aarde veel gaande waar een grote groep mensen nog geen weer van heeft. De aarde zal immers in dit Watermantijdperk een grote evolutiesprong in bewustzijn gaan maken. De cyclus van de afgelopen tijdperken van ca. 26.000 jaar loopt ten einde. De Maya’s hebben dit gegeven al in hun Mayakalender vermeld en de einddatum op december 2012 gezet. Vanaf die datum was het nog niet bekend hoe het verder zou gaan. Wel dat de mensheid een totaal nieuwe periode van ontwikkeling naar verlichting zou gaan doormaken en dat deze ontwikkeling door de massa, in tegenstelling tot de eerdere periodes, in betrekkelijk korte tijd bereikt kon gaan worden. Een groot verschil lag ook in het feit, dat meesterschap of verlichting op een nieuwe manier bereikt kon worden. Vooralsnog had lijden de weg naar volmaaktheid gemarkeerd en nu, in deze Nieuwe Tijd , kan door middel van het proces van transformatie in liefde op een snelle manier deze staat van zijn bereikt worden.

De enorme omslag op aarde die nu gaande is wordt ondersteund door een grote hoeveelheid kristalenergie, die via het centrale brandpunt, ook wel de centrale zon genoemd, onze atmosfeer ingebracht wordt door de zonnevlammen van onze zon. Ze wordt opgeslagen in de tektonische platen van de aarde, waardoor het proces van bewustwording geactiveerd wordt. Daarnaast wordt de planeet zelf ook opgelift in haar trillingsniveau en laat ze van zich spreken in uitbarstingen van natuurgeweld.

In de periode van augustus tot november 2003 deden er zich veel grote branden en aardbevingen voor. Zij hadden tot doel grote hoeveelheden negatieve energie, die voortkwam uit negatieve intenties en bewustzijnsmanifestaties op vele plekken in de wereld te neutraliseren.
In ons collectief onbewuste zitten veel negatieve krachten die de intentie nog steeds willen vasthouden om alles bij het oude te laten en onze groei in bewustzijn tegen te houden en te stagneren. Een belangrijk gegeven voor degenen die al wel tot bewustwording zijn gekomen en zien dat de massa nog lijkt te kiezen om de sluier van vergetelheid nog te behouden door vast te houden aan oude overtuigingen en gedachtepatronen. De duistere onderstroom kracht probeert de massa door middel van intimidatie op de oude weg vast te houden middels het zaaien van angst. Angst schept de mogelijkheid en ondergrond voor het in stand houden en uitbreiden van macht en dit zullen we in de komende tijd als strijd gaan ervaren.

Energetisch is er op 4-4 een nieuw portaal geopend dat toegang verschaft tot nieuwe werkelijkheden. Het opent tevens een nieuwe aanzet om de massa tot ontwaken te bewegen.
De weg die tot dit ontwaken zal leiden ziet er vooralsnog gewelddadig uit. De prognose is dat, zoals de zaken er nu voorstaan het een roerige zomer zal worden met kansen op omwentelingen in economisch opzicht, pogingen tot onderdrukking van onze vrijheid en politieke moordaanslagen en andere verschrikkelijke terreurdaden. Aan het eind van het jaar zal er dan weer een wat rustiger periode aanbreken, waarin we als het ware even op adem kunnen komen en we de kans hebben andere keuzes te maken, die wel tot groei in bewustzijn leiden.
Je kunt deze gewelddadigheden het best interpreteren als alarmbellen om wakker te worden en massaal onze intentie tot bewustwording uit te gaan spreken. Een uitbarsting van oude door onszelf opgebouwde energieën vanuit ons collectief onbewuste kan als aanzet dienen om door de door ons geschapen illusie heen te breken en onze spiritualiteit ter hand te nemen.

De wereld zal veranderen, dat staat vast en wij bepalen zelf hoe moeilijk of gemakkelijk dit geboorteproces zal gaan verlopen. Zoals een vrouw, die in barensnood haar kalmte en ontspanning weet te bewaren, zo zullen zij die rustig en ontspannen de gebeurtenissen in de wereld beschouwen als noodzakelijke barensweeën, die geboorte zelfs als heel mooi kunnen gaan ervaren.
Weet dat als je intentie gericht is op je nieuwe geboorte en je eenheid met Al Wat Is, je niet bang hoeft te zijn dat je iets zult overkomen. Weet je beschermt door het licht dat altijd sterker is dan het duister. Ga volledig in het Christusbewustzijn en je zult als in het oog van een wervelstorm veilig zijn voor alles dat er om je heen gebeurt.

De gebeurtenissen van 11-9 in Amerika en 11-3 in Madrid hebben een tussenpoos van precies 911 dagen. Dit is geen toeval. Numerologisch gezien is het getal 11 een symbool dat diep in onze DNA structuur is ingebed. De energie van dit symbool werkt als tricker voor ons spiritueel ontwaken. Deze oude wijsheid omtrent de diepere betekenis van dergelijke gebeurtenissen in verband met het getal 11, wordt ons nu opnieuw aangereikt ter verduidelijking van wat ze ons te vertellen hebben.
Door er op deze manier naar te kijken met ogen van mededogen, kun je zelf de werkelijkheid kiezen die je wilt ervaren. Er bestaan op dit moment diverse dimensionale werkelijkheden naast elkaar. Je kunt ervoor kiezen in de oude derde dimensie te blijven hangen, waarin angst en strijd in energie en manifestatie zullen uitwoeden of je kunt via een van de portalen naar een hoger bewustzijnsniveau gaan en zonder problemen de weg naar een nieuwe geboorte afleggen.

Al sinds Atlantis vechten donkere krachten om de macht en heerschappij over de mensheid. Het is de energie van macht en onderdrukking en van angst en lijden. De zogenoemde Grijzen vertegenwoordigen deze energie. Zij zijn afstammelingen van een deel van de Martianen die ten tijden van Atlantis daar zijn geïncarneerd en er een groeiperiode doormaakten. Het zijn wezens die mentaal georiënteerd zijn en niet in staat zijn liefde te ervaren en te bezitten. Zij vertegenwoordigen de buitenkant, de macht, de ratio en de angst. Zij staan tegenover de wezens die het Christusbeginsel in zich dragen en liefde en eenheid kunnen ervaren. Nu op aarde het Christusbewustzijn algeheel haar intrede zal doen zijn de Grijzen gedoemd hun macht op te geven en te verdwijnen uit het aardse leven. Zij kunnen niet mee in de liefde en het licht, dat het Christusbeginsel behelst. Zij weten dit ook maar pogen als laatste stuiptrekkingen in de eindstrijd om de macht toch nog grip te houden door hun invloed op de minds van individuen te richten.
Het keerpunt is echter bereikt en verankerd in de blauwdruk van ons collectief onbewuste en dat van de aarde. Het netwerk van het Christusbewustzijn om de aarde is voltooid en iedereen kan zich daarop aansluiten. Het vormt het raamwerk voor onze groeiprocessen in bewustwording.

De kristalenergie zal ons verder begeleiden om de sluier te verwijderen, zodat we ons weer volledig kunnen herinneren wie we in werkelijkheid zijn, namelijk een goddelijk wezen van licht en liefde in bezit van een grote scheppende kracht en onvoorstelbare vermogens om te creëren en interdimensionaal te kunnen participeren. Vanuit die goddelijke scheppingskracht mogen we zelf de aarde gaan herscheppen in haar oorspronkelijke paradijselijke staat, waarin we onze eigen hemel op aarde tot werkelijkheid kunnen maken.

Dat wordt onze nieuwe geboorte, onze evolutiesprong en dat is de weg die voor ons ligt. Hoe eerder we dit massaal inzien, des te sneller we dit waar kunnen maken als manifestatie en des te minder strijd er geleverd hoeft te worden.

Angel


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.