Maria Magdalena

maria magdalenaDat Maria Magdalena momenteel volop in de belangstelling staat is geen toeval. Lange tijd is deze historische vrouw door kerkleiders uit Rome in een verkeerd daglicht geplaatst, evenals zij dit met zovele andere zaken hebben gedaan. Het motief was macht van het mannelijk principe dat hoogtij vierde en dat het uitbannen van de invloed van het vrouwelijke moest overschaduwen. Mannen kregen het voor het zeggen en vrouwen werd een ondergeschikte rol toebedeeld. Jezus werd het boegbeeld en zaken werden dermate vervormd en aangepast dat er van de oorspronkelijke gebeurtenissen en waarheid niet veel overbleef. Maria mocht door haar onbevlekte ontvangenis van Jezus in beeld blijven als voorbeeld van kuisheid, maar Maria Magdalena werd verketterd en als hoer veroordeeld.
Op alle terreinen van de samenleving vonden macht en onderdrukking hun uitdrukkingsvormen door het zaaien van angst. Het hoorde bij die tijd, we hebben er volop onze ervaringen als mens, als ziel, gedurende onze vele levens op aarde, in op kunnen doen, soms als dader soms als slachtoffer van gebeurtenissen.

Nu er een Nieuwe Tijd is aangebroken in het teken Waterman wordt de verandering ingezet. Er komt een grote verschuiving van het mannelijk naar het vrouwelijk principe op gang. Het vrouwelijk principe gebaseerd op innerlijke kracht, gevoel, intuïtie, ontvankelijkheid en creativiteit zal steeds meer de overheersing van het mannelijk machtsaspect doen afnemen. Onze bewustwordingsprocessen dragen daartoe bij door zowel het mannelijk als het vrouwelijk deel in ons te helen en te integreren. Ieder mens, man of vrouw, bezit beide kanten en eigenschappen. Deze delen kunnen nu weer gekend en erkend worden waarbij wonden, die we gedurende onze levens hebben opgedaan, met liefde geheeld kunnen worden. In het Christusbewustzijn kunnen we door deze integratie van beide delen tot heelheid komen en verder groeien naar eenheid met al wat is.

Het vrouwelijk aspect krijgt weer de aandacht die het verdient. Maria Magdalena, die met Jezus was getrouwd, vertegenwoordigt dit vrouwelijk principe. Zij heeft in hun leven op aarde Jezus geholpen het vrouwelijk deel te integreren zodat hij in het Christusbewustzijn kon komen en zijn goddelijke vermogens weer in bezit kon nemen. Hij heeft ons op die manier de weg getoond die wij allemaal te gaan hebben.

Nu is Maria Magdalena weer in beeld gebracht in de werkelijke rol die zij gespeeld heeft en brengt zij het belang van het ontwikkelen van het vrouwelijk principe weer onder onze aandacht. Op die manier wil zij haar steentje bijdragen aan de bewustwording in deze tijd, waarbij we ons kunnen herinneren wie we in werkelijkheid zijn. Ieder mens kan, net als Jezus, zichzelf in de Christus terugvinden door de Christus in zichzelf te erkennen en beide aspecten te verenigen. Wij zullen dan net als hij weer over onze goddelijke vermogens kunnen beschikken.
De Kerk heeft daar tot dusver een stokje voor willen steken, nu loopt die tijd ten einde. Maria Magdalena doet van zich spreken en nodigt ieder mens uit deze eenwording in het Christusbewustzijn te laten voltrekken.

In deze Nieuwe Tijd zullen bovendien de spelregels van het aardespel veranderen van dualiteit naar eenheid en liefde. Macht zal vervangen worden door samenwerking en gelijkwaardigheid. Door zelf te veranderen, veranderen we ook de wereld, een wereld die bijna ten onder was gegaan aan de uitwassen van een eenzijdig gebruik van het mannelijk aspect. De terugkeer van het vrouwelijk element kan de weegschaal weer in evenwicht brengen en op aarde een betere leefwereld laten ontstaan.

Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor ons eigen leven, maar tevens voor het leven op onze planeet. De aarde roert zich, de tijd van verandering is aangebroken. Liefde leidt ons naar een hoger bewustzijn van wie we in werkelijkheid zijn en wijst ons de weg hoe we ons ware zelf weer kunnen worden. Erken de Christus in jezelf en de weg naar eenheid opent zich. Het is de hoogste tijd dat we de waarheid over het leven en over onszelf niet langer buiten ons maar weer binnenin ons leren zoeken. De antwoorden liggen klaar als je stil wordt om te luisteren. We kunnen de verantwoordelijkheid voor ons leven niet langer uit handen geven, maar dienen het heft weer in eigen hand te nemen en de macht over onszelf weer op te eisen.

Maria Magdalena en Jezus willen ons tot voorbeeld zijn. Niets meer, niets minder. Zij zijn deze weg al gegaan en nodigen ons uit onze eigen weg hierin te volgen.

Angel

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.