Wat is de Nieuwe Tijd?

De Nieuwe Tijd staat voor de fase, waarin de wereld zich nu bevindt. De Nieuwe Tijd, omdat het de bedoeling is dat er veranderingen zullen gaan plaatsvinden op allerlei gebieden van het maat-schappelijk gebeuren, maar vooral ook op het persoonlijk vlak.

De tijd is gekomen dat we ons “bewust” moeten gaan worden van ons leven hier op aarde.
Bewust gaan worden wat het eigenlijke doel is in ons leven en van het leven zelf. Het accent zal verlegd moeten worden van de buitenkant naar de binnenkant, van de materiële en rationeel georiënteerde mens naar een op geestelijk, spiritueel gerichte ontwikkeling van de mens.

Dat betekent verder de bewustwording van onze eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van onszelf, ons eigen leven. Dat betekent ons bewustworden en leren kennen van de geestelijke wetten die in schril contrast staan met de wereldse wetten. Bewustworden van het bestaan in al zijn vormen. Bewustworden van jezelf, je gevoel en contact maken met je gevoel. We zijn onszelf kwijtgeraakt. Bewustworden van je gevoel opent de weg naar je hart en daarmee naar de liefde. Je hart is het station, waar de inkomende en uitkomende stroom van liefde plaatsvindt.

De liefde terugvinden als universele kracht is één van de belangrijkste grondbeginselen van de Nieuwe Tijd. De liefde is namelijk de meest sterke kracht die er is. Het is de kracht die alles kan overwinnen, die genezing kan brengen bij ziekten, die mensen tot grote ontwikkeling kan laten komen, die een diep contact op andere niveaus tot stand kan brengen, bijvoorbeeld met de natuur. Het helpt een ieder die zich er voor open wil stellen. Het is onmisbaar bij transformatieprocessen. Het geeft kracht en maakt gelukkig. Universele liefde is de allesomvattende liefdeskracht die alles verbindt en laat groeien. Het is de Goddelijke kracht die het in de Nieuwe Tijd bij massaal gebruik mogelijk zal maken tot een andere wereld te transformeren en tot een hoger bewustzijn te komen. We vormen als mensheid één geheel en daarmee vormen we het collectief bewustzijn.

Als individu ben je dus onderdeel van dat collectieve bewustzijn. Elk mens dat dus de liefde vindt, beïnvloedt daarmee het geheel. Hoe meer mensen, hoe groter het resultaat. Het is dus belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich bewust gaan worden.

De evolutie bepaalt dat nu de tijd daartoe gekomen is. Het gaat gebeuren dat staat vast. De boeken over de Nieuwe Tijd moeten de mensen informeren over het hoe en waarom. Ze zullen in de loop der tijd een leidraad gaan vormen voor een ieder die zich wil ontwikkelen. Bewustwording van het Grote Plan, van wat er meer is, van vermogens die ontwikkelt kunnen worden, van je eigen levens-plan, je eigen rol daarin.

De belangrijkste kenmerken van de Nieuwe Tijdsgedachten zijn:

– Eigen verantwoordelijkheid.
– Vrije keuze.
– Jezelf leren kennen.
– Persoonlijke bewustwordingsprocessen op gang brengen.
– Vrijheid in eigen leven.
– De liefde als grootste stuwende kracht in jezelf terugvinden.
– Terug naar de verwondering en de eenvoud van het bestaan.
– Jezelf leren kennen en daarmee inzicht in het leven zelf.
– Van uiterlijke rijkdom naar innerlijke rijkdom komen.
– Tolerantie en vergeving.

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.